ബന്ധം, കുറിച്ച് കരുതുന്നു, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. തളികയിൽ.

അതു പോലെ അത് ആളുകളുമായി എന്റെ തലമുറ. ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി ഒരിക്കലും രണ്ട്, വിഡ്ഢികളാണ് എന്റെ വിരൽ, സംഭവിച്ചത്. റിവാർഡ്, പ്രത്യേകിച്ചും അമ്മമാർ.

റിവാർഡ്

About