പൊതുവായി, ഒരു വലിയ അനുപാതം ആളുകൾ ഒരു മിക്സ് തെക്കൻ യൂറോപ്യൻ, ഇടത്തരം ഇരുണ്ട എളുപ്പത്തിൽ ടാനിംഗ് ത്വക്ക്, ബിഗ് (അല്ലെങ്കിൽ സെമി-) തവിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കറുത്ത കണ്ണു, മുടി, ഒരു ഇടത്തരം നീളത്തില് (ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒരു വടക്കൻ യൂറോപ്യൻ വ്യക്തി), ഒരു നല്ല ചിത്രം, -മെക് പ്രവചനം അമേരിക്കൻ,»പരമ്പരാഗത»സൗന്ദര്യം, തരം

About