സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കുകൾ, എങ്ങനെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു, കേസന് പ്രാദേശിക മാധ്യമ, സ്ട്രീറ്റ് ഷോട്ട് കൂടെ

അറിയാതെ ദേശീയത എന്ന പത്രപ്രവർത്തകർ, അവരെ ഒരു ചിത്രകാരി

രണ്ടാം മനുഷ്യന് വീണ്ടും ശ്രമിച്ചു, തടഞ്ഞു. മാധ്യമ തമാശകൾ തുടരുന്നു ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ്,»കേസന്-അരീന»നാളെ, ജൂണ് പതിനെട്ട്, തമ്മിലുള്ള പോര്ച്ചുഗല്, മെക്സിക്കോ

About