ഈ രാജ്യം ഒരു നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ, സ്പാനിഷ്, കരീബിയൻ സംസ്കാരം. പലരും അസോസിയേറ്റ് മെക്സിക്കോ കൂടെ മണൽ മഞ്ഞ വീടുകൾ, മനോഹരമായ ബീച്ചുകൾ. രാജ്യം, ആരുടെ പ്രദേശത്തിന്റെ വളരെ സ്വാഭാവിക ചരിത്ര പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ.

മായൻ, ശക്തമായ തിരകൾ, വൈറ്റ് ബീച്ചുകൾ, മെക്സിക്കോ.

ഇതെല്ലാം പല, മെക്സിക്കോ, ഉണ്ടാകുന്ന മെക്സിക്കോ

അവരുടെ സഹായത്തോടെ, നിങ്ങൾ കാണും. തെരുവുകൾ, പാർക്കുകൾ, ബീച്ചുകൾ, ഓഫീസുകൾ, ഷോപ്പുകൾ, സൂപ്പർ പൊതുവായി.

മെക്സിക്കോ

About