മെക്സിക്കൻ ഒന്ന്: — കോച്ചുകൾ. അതുകൊണ്ടു ഒരു കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ, നമ്പരുള്ള. മെക്സിക്കൻ നഷ്ട അധികം അമേരിക്കൻ. നഷ്ടപ്പെടാൻ സാകല്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കാൽപനിക വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു സ്റ്റോപ്പുകൾ ന്, ഗണ്യമായ അപേക്ഷിച്ച്.

ഇതേ പോലെ മറ്റു വ്യതിയാനങ്ങൾ ഗെയിം: സ്ഥാപിക്കുക പ്രവചനം നേടിയ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ നേടിയ തരം. പ്രധാനമായും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ലളിതമായ സാധ്യത.

ഓരോ ചിതയിൽ ചിപ്സ് ലഭിച്ചത്

ഒരു പ്രത്യേക നിറം ആണ്, നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക, പരവതാനി. മെക്സിക്കൻ വ്യത്യസ്ത, അതിന്റെ നിറം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പാരിറ്റി. മറ്റ് പന്തയം ക്രമീകരണങ്ങള് ലഭ്യമാണ് പോലെ മൂലയിൽ പന്തയം ഒരൊറ്റ ബെറ്റ്.

ഡസനോളം പന്തയം കഴിയും

നിങ്ങൾ ജയിക്കാൻ ഒരു തുക രണ്ടു തവണ നിങ്ങളുടെ പ്രാരംഭ പന്തയം പന്ത്രണ്ടു. ലെ മെക്സിക്കൻ ചൂതാട്ടമുണ്ടോ, താഴത്തെ അല്ലെങ്കിൽ, ഒന്നിലധികം.

നേട്ടം കഴിഞ്ഞില്ല

കുറവ് ഗണ്യമായ, ൽ നിന്നും ചൂതാട്ട

About