ഒരു സ്ത്രീ കോമൺസ് ലക്ഷ്യം, തവണ.»അവൾ വേഗം ശ്രദ്ധിച്ചു. ഒരു ഷോപ്പിംഗ് കൊട്ടയിൽ തറയിൽ സമീപം അവളുടെ കൂടെ ഒരു ഫോൺ പ്രകടമാണ് ശ്രമം ഫോട്ടോകൾ എടുത്തു അപ്പ് അവളുടെ പാവാട,», ഏകദേശം നാല്പതു. അഞ്ച് അടി പതിനൊന്നു ഇഞ്ച് ഉയരമുള്ള ഒപ്പം ഭാരം.

പോലീസ് പുറത്തുവിട്ട ഒരു ഫോട്ടോ സംശയിക്കുന്ന.

പോലീസ് — ക്രൈം ചെയ്തത്

About