ലെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ബ്യൂട്ടി സലൂൺ, സൗഹൃദ സംഭാഷണം വചനങ്ങൾ.

അലി ഒരു സലൂൺ, വിജയകരമായ.

അവളുടെ ഉപദേശം

ആത്മാർഥമായി വിശ്വസിക്കുന്ന തന്റെ സന്തോഷം. ഇതുവഴിയുള്ള അസ്വസ്ഥമാക്കുന്ന, നശിപ്പിക്കാൻ അവരുടെ വിവാഹം. പോസ്റ്റ് വെബ്സൈറ്റ് സാമഗ്രികളും മറ്റ് സൈറ്റുകളിൽ

About